Anëtarësohuni në ICC Albania

Për t’u anëtarësuar në ICC Albania, kërkohet të plotësohen kriteret e poshtë shënuara;

a. Plotësoni Formularin e Aplikimit. Ju lutem shkarkoni Formularin këtu.
b. Paguani tarifën e anëtarësimit në llogarinë bankare të ICC Albania. Detajet e llogarise gjenden ne formularin e aplikimit.
c. Një kopje e ekstraktit të përditësuar të QKR ose Vendim Gjykate, e firmosur dhe vulosur.
d. Një kopje të Statutit ose Aktit të Themelimit.
e. Vendim Bordi ose tjeter document mbi anëtarësimin në ICC Albania, nëse ka.

Ju lutemi të dërgoni dokumentacionin përkatës për anëtarësim me postë pranë zyrave tona ose me e-mail në info@icc-albania.org.al.