Asambleja e Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë i ICC Albania. Delegatët janë drejtues të lartë të bizneseve të cilat janë edhe kompani anëtare pranë ICC Albania.

Asambleja e Përgjithshme përcakton drejtimet, programet dhe fushat kryesore të aktivitetit të ICC Albania, monitoron dhe kontrollon rregullisht zbatimin e tyre. Ky organ i ICC Albania ka kompentencë në ekzaminimin e çështjeve ekonomike, financiare dhe administrative dhe miraton të gjitha rregullat për organizmin dhe strukturën e ICC Albania.

Anëtarët e ICC Albania